Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2014

agata66
Wypijmy kieliszek tak bez okazji. Wylejmy łzy tak bez powodu. Roztańczmy świat dla zabawy. Zakochajmy się tak z nudy.
Reposted fromunforgiving unforgiving viamakemeatea makemeatea
agata66
0543 1864 500
"Jeden dzień" vol.3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
agata66
są wieczory, gdy zastanawiam się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas
— a myślą?
Reposted fromalmostlover almostlover viaaneth aneth

May 09 2014

agata66
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain

May 08 2014

agata66
9209 60c1 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
agata66
“Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.”
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence

May 07 2014

9126 03e0
agata66
8150 5b18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl